mercredi, juin 14, 2017

Really nothing to say about this

Letzte Worte eines Grillmeisters:
"Hein, gib mal den Spiritus rüber."


on the mercredi 14 juin 2017, 05:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: