mercredi, juin 14, 2017

Really nothing to say about this

O quest'uomo e' morto, o il mio orologio si e' fermato!
-- Groucho Marx


on the mercredi 14 juin 2017, 07:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: